Sluit

Wat is de NIS2-richtlijn?

De afgelopen jaren zien we dat diverse ontwikkelingen in toenemende mate de veiligheid van onze maatschappij en economie onder druk zetten. Denk daarbij aan COVID-19, Oekraïne, cyberdreigingen en de gevolgen van klimaatverandering. In het licht van deze ontwikkelingen is er sinds 2020 vanuit de Europese Unie gewerkt aan de Network and Information Security (NIS2) directive. Deze richtlijn is gericht op een verbetering van de digitale weerbaarheid van Europese lidstaten.

De NIS2-richtlijn richt zich op risico’s die netwerk- en informatiesystemen bedreigen, zoals cyberbeveiligingsrisico’s. De komst van richtlijn moet bijdragen aan meer Europese harmonisatie en een hoger niveau van cybersecurity bij bedrijven en organisaties. De NIS2 is de opvolger van de eerste NIS-richtlijn, ook wel bekend als de NIB (netwerk- en informatiebeveiliging), die in Nederland in 2016 is opgenomen in de Wet Beveiliging Netwerk- en Informatiesystemen (Wbni).

Van Europese richtlijn naar nationale wetgeving

Sinds januari 2023 werkt de Rijksoverheid aan de nationale implementatie door de richtlijn om te zetten naar Nederlandse wetgeving. Dit wetgevingstraject kent de volgende fasen:

NIS2

Wat betekent de NIS2-richtlijn voor jouw organisatie?

De Europese lidstaten hebben tot eind 2024 de tijd om de richtlijn op te nemen in nationale wetgeving. Zo moet een zorgplicht en meldplicht worden opgenomen, waaraan zowel publieke als private organisaties binnen bepaalde sectoren moeten voldoen. Hieronder wordt samengevat welke verplichtingen de NIS2-richtlijn voorschrijft en voor welke sectoren ze gaan gelden, zodat organisaties zich een beeld kunnen vormen van de verplichtingen waaraan ze mogelijk moeten voldoen.

Welke sectoren en organisaties vallen onder de NIS2-richtlijn?

De NIS2-richtlijn richt zich op sectoren die al onder de eerste NIS-richtlijn vallen en op een aantal nieuwe sectoren. Het aantal publieke en private organisaties dat onder de richtlijn valt wordt dus groter.

De organisaties die onder de NIS2-richtlijn vallen, behoren tot de volgende sectoren:

Sectoren bijlage 1

Sectoren bijlage 2

 • Energie
 • Transport
 • Bankwezen
 • Infrastructuur financiële markt
 • Gezondheidszorg
 • Drinkwater
 • Digitale infrastructuur
 • Beheerders van ICT-diensten
 • Afvalwater
 • Overheidsdiensten
 • Ruimtevaart
 • Digitale aanbieders
 • Post- en koeriersdiensten
 • Afvalstoffenbeheer
 • Levensmiddelen
 • Chemische stoffen
 • Onderzoek
 • Vervaardiging / manufacturing

Essentiële en belangrijke entiteiten

Een belangrijk verschil met de eerste NIS-richtlijn is dat organisaties automatisch onder de NIS2-richtlijn vallen als zij actief zijn in één van de bovenstaande sectoren en volgens de onderstaande criteria gekenmerkt kunnen worden als ‘essentiële’ of ‘belangrijke’ entiteit.

 1. Essentiële entiteiten

  • Dat zijn grote organisaties die actief zijn in een sector uit bijlage I van de NIS2-richtlijn (zie tabel)
  • Een organisatie is groot op basis van de volgende criteria:
   1. minimaal 250 werknemers of;
   2. een jaaromzet van € 50 miljoen of meer en een balanstotaal van € 43 miljoen of meer.
 2. Belangrijke entiteiten

  • Dat zijn middelgrote organisaties die actief zijn in een sector uit bijlage I en middelgrote en grote organisaties die actief zijn in een sector uit bijlage II.
  • Een organisatie is middelgroot op basis van de volgende criteria:
   1. 50 of meer werknemers of;
   2. een jaaromzet en balanstotaal van €10 miljoen of meer.

Van essentiële entiteiten wordt over het algemeen aangenomen dat de uitval van hun diensten een grotere ontwrichtende impact heeft op de economie en samenleving, dan uitval bij belangrijke entiteiten. Essentiële entiteiten vallen onder een intensiever regime van toezicht; zowel vooraf als achteraf wordt er toezicht gehouden op de naleving van de verplichtingen. Voor belangrijke entiteiten geldt een lichtere vorm van toezicht dat alleen achteraf plaatsvindt. Bijvoorbeeld als er aanwijzingen zijn voor het niet naleven van de wet of als een incident heeft plaatsgevonden.

De Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) heeft een NIS2-tool ontwikkeld waarmee organisaties zelf kunnen evalueren of ze onder de NIS2-richtlijn vallen. Door de tool te doorlopen wordt ook duidelijk of de organisatie volgens de NIS2-richtlijn wordt gezien als ‘essentieel’ of ‘belangrijk’ voor het functioneren van de maatschappij en/of de economie. Ga naar de NIS2-tool om te kijken of jouw organisatie onder de NIS2-richtlijn valt. 

Geldt de NIS2-richtlijn ook voor het mkb?

Micro- en kleine bedrijven vallen in principe niet onder de NIS2-richtlijn. De minister die verantwoordelijk is voor een bepaalde sector kan er echter wel voor kiezen om een micro- of klein bedrijf alsnog aan te wijzen op basis van een risicobeoordeling. Bijvoorbeeld als blijkt dat hun dienstverlening van cruciaal belang is voor de Nederlandse economie of maatschappij. In dat geval worden deze bedrijven hierover geïnformeerd door het desbetreffende ministerie.

Daarnaast zijn er nog micro- en kleine bedrijven die wel onder de NIS2-richtlijn vallen. Het gaat dan om bedrijven die actief zijn als aanbieder van vertrouwensdiensten, als register voor topleveldomeinnamen, als verleners van domeinnaamregistratiediensten of als aanbieder van openbare elektronische-communicatienetwerken of van openbare elektronische-communicatiediensten. Deze bedrijven vallen wél automatisch onder de NIS2-richtlijn. Overheidsinstanties uit de bovenstaande sectoren vallen ook automatisch onder NIS2-richtlijn.

Wil je weten of je onderneming een mkb-onderneming is? Bekijk de mkb-toets op de website van de RVO.

Welke verplichtingen schrijft de NIS2-richtlijn voor?

 • Zorgplicht

  De richtlijn bevat een zorgplicht die entiteiten verplicht om zelf een risicobeoordeling uit te voeren. Op basis daarvan kunnen zij passende maatregelen nemen om de continuïteit van hun diensten zoveel mogelijk te waarborgen en de gebruikte informatie te beschermen.

 • Registratieplicht

  Entiteiten die vallen onder de NIS2-richtlijn zijn verplicht zich te registreren. Deze registratie moet zorgen voor een Europees breed beeld van het aantal entiteiten onder de NIS2.

 • Meldplicht

  De richtlijn schrijft voor dat entiteiten incidenten binnen 24 uur moeten melden bij de toezichthouder. Het gaat om incidenten die de verlening van de essentiële dienst aanzienlijk (kunnen) verstoren. In het geval van een cyberincident moet het ook gemeld worden bij het Computer Security Incident Response Team (CSIRT), dat vervolgens hulp- en bijstand levert. Factoren die een incident meldingswaardig maken zijn bijvoorbeeld het aantal personen dat door de verstoring is geraakt, de tijdsduur van een verstoring en de mogelijke financiële verliezen.

 • Toezicht

  Organisaties die onder de richtlijn vallen komen ook onder toezicht te staan. Hierbij wordt er gekeken naar de naleving van de verplichtingen uit de richtlijn, zoals de zorg- en meldplicht. Momenteel wordt uitgewerkt welke sectoren onder welke toezichthouder komen te vallen.

Wat kun je van de overheid verwachten?

De NIS2-richtlijn verplicht lidstaten om kritieke, essentiële en belangrijke entiteiten te ondersteunen in het verbeteren van hun weerbaarheid tegen digitale risico’s. Essentiële en belangrijke entiteiten moeten met advies en bijstand worden ondersteund door een CSIRT. De ondersteuning vanuit de overheid kan verder bestaan uit informatie-uitwisseling, richtlijnen en weerbaarheid verhogende instrumenten, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een risicobeoordeling.

Wat kun je doen om je alvast voor te bereiden?

Vooruitlopend op de komst van de nationale wetgeving kunnen organisaties zich alvast voorbereiden op hun zorgplicht door maatregelen te nemen die de veiligheid en weerbaarheid van hun processen en diensten verbeteren.

Lees de samenvatting in 'voorbereiding op de NIS2'. 
Ga je aan de slag met de 10 zorgplichtmaatregelen? Kies vertrek vanaf het NIS2-Startpunt.

Heb je nog vragen over de NIS2-richtlijn?

We houden je via deze pagina, LinkedIn, X, Mastodon en de DTC Community op de hoogte van ontwikkelingen rondom de NIS2-richtlijn.

Hoewel veel vragen nu nog niet beantwoord kunnen worden, hoort het Digital Trust Center en de Rijksoverheid wel graag welke vragen jouw organisatie heeft. We bieden de mogelijkheid om je vraag te stellen en in contact te komen met andere ondernemers en cybersecurity professionals over de NIS2-richtlijn via de DTC Community en de themaruimte over NIS2.

NIS2 Themaruimte op DTC Community

Stel jouw vragen over NIS2 via de DTC Community

Het DTC biedt ondernemers en professionals de mogelijkheid om vragen over NIS2 te stellen via de DTC Community en de NIS2-samenwerkruimte. Meld je aan, stel je vraag of deel je kennis met andere professionals die zich ook met de NIS2-richtlijn bezighouden. 

Webinar NIS2

Bekijk het NIS2 webinar 

Voor alle bedrijven die meer willen weten over de reikwijdte van de nieuwe NIS2 wetgeving heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een informatief webinar georganiseerd. Je kan het webinar 'De impact van NIS2 op jouw organisatie' terugkijken op YouTube.

NIS2-Quickscan

De NIS2-Quickscan

De NIS2-Quickscan is een tool voor organisaties die willen weten hoe zij zich kunnen voorbereiden. Deze scan is met name bedoeld voor IT- en cybersecurity-specialisten en -verantwoordelijken binnen organisaties. De scan biedt ook handelingsperspectief: per thema worden technische of organisatorische maatregelen voorgesteld die kunnen bijdragen aan de digitale weerbaarheid van organisaties en aan de voorbereiding op de NIS2.