Sluit
community

Blijf op de hoogte van cybersecurity nieuws

Maak kennis met de DTC Community

Als cybersecurity professional of ondernemer wil je natuurlijk je digitale veiligheid op orde hebben. Je wilt weten wat er speelt. Op ons besloten cyberforum ‘DTC Community’ bieden we een platform voor kennisdeling aan ruim 4.000 cybersecurity professionals en ondernemers.

De DTC Community is een veilige plek voor de meest praktische vragen tot de meest complexe discussies tussen vakgenoten in cybersecurity. Daarnaast deelt het Digital Trust Center ook relevant nieuws en de meest actuele dreigingsinformatie over kwetsbaarheden in bedrijfssoftware.

Lees hieronder wat de DTC Community nog meer biedt of meld je direct aan.

Community mockup

Voor wie?

 • Cybersecurity- en IT-professionals
 • Ondernemers die verantwoordelijk zijn voor hun digitale veiligheid

Wat kun je verwachten op de DTC Community?

 • Een veilige besloten omgeving ('no index')
 • Kennisdeling tussen cybersecurity professionals en ondernemers
 • Vraag en antwoord
 • Netwerken en samenwerken in besloten ruimtes met je eigen branche, keten, ISAC, werkgroep, bijvoorbeeld over NIS2
 • Actuele dreigingsinformatie direct in je mailbox
 • Bijdragen aan een cyberweerbaar Nederland

Waarom leden zich aanmelden

Quotes van DTC Community leden

Heb je al een account? Log in op de DTC Community

Meld je aan

Gebruikersvoorwaarden Digital Trust Community

Onderstaande voorwaarden (hierna: Gebruikersvoorwaarden) zijn van toepassing bij het gebruik van Digital Trust Community: www.digitaltrustcommunity.nl, de online Community voor ondernemers (hierna: de Community) van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Digital Trust Center (hierna: DTC).

Voorwaarden laatst gewijzigd op 4 mei 2022.

1. Basisregels Digital Trust Community

De Community is een online Community waar Gebruikers van de Community (hierna: Gebruikers) onder meer vragen over veilig digitaal ondernemen kunnen stellen en beantwoorden, kennis delen, ervaringen uitwisselen, contacten leggen ter bevordering van samenwerking(en) tussen ondernemers, security- en IT-specialisten en netwerken. Overtreding van onderstaande basisregels door Gebruikers wordt in ieder geval gezien als handelen in strijd met de Gebruikersvoorwaarden. Waar DTC dit naar eigen inzicht nodig acht, mag DTC berichten of andere uitlatingen verwijderen van de Community of onderwerpen sluiten.  

2. Kwetsende berichten en gevoelige persoonlijke informatie

DTC streeft ernaar om de Community veilig en vriendelijk te houden voor de Gebruikers. Gebruikers respecteren de rechten van anderen en houden zich aan de wet. Het is niet toegestaan om op de Community uitingen, op welke wijze dan ook, te doen die:

 • bedreigingen, beschuldigingen, beledigingen of scheldwoorden bevatten, dan wel op andere wijze als kwetsend door Gebruikers kunnen worden opgevat;
 • discrimineren, (seksueel) intimideren of racistische uitingen bevatten;
 • op ongepaste wijze omgaan met andermans mening;
 • feiten bevatten, die overduidelijk niet waar zijn;
 • pornografisch materiaal bevatten of verwijzen;
 • in strijd zijn met de algemene normen en waarden;
 • persoonlijke informatie bevatten, zoals adressen, telefoonnummers of andere contactgegevens die kunnen leiden tot de Gebruiker zelf of andere individuen.
 • er op gericht zijn om een negatieve sfeer op (een onderwerp van) de Community te veroorzaken.

Dergelijke uitingen kunnen onmiddellijk door DTC van de Community worden verwijderd.

3. Algemeen

Gebruikers stemmen bij het invullen van het aanmeldingsformulier (waarmee toegang wordt gevraagd tot de community) in met de Gebruiksvoorwaarden, door de box “Ik ga akkoord met de Gebruikersvoorwaarden”  aan te vinken. DTC behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang door te voeren. Indien de Gebruikersvoorwaarden wijzigen wordt de Gebruiker per email (verbonden aan het profiel van de Gebruiker) op de hoogte gesteld. Indien de Gebruikersvoorwaarden zijn gewijzigd, stemmen Gebruikers in met de gewijzigde Gebruikersvoorwaarden door gebruik te maken van de Community.

Gebruikers dienen zich te houden aan de Gebruikersvoorwaarden en de regels, zoals deze hierin zijn opgenomen. DTC kan Gebruikers, indien deze handelen in strijd met de Gebruikersvoorwaarden, de toegang tot de Community ontzeggen. In geval van inbreuk op rechten van DTC of derden, dan wel van handelen in strijd met de Gebruikersvoorwaarden, behoudt DTC zich het recht voor om deze middelen rechtens te handhaven.

De Gebruikersvoorwaarden zijn te raadplegen via https://digitaltrustcommunity.nl en via https://www.digitaltrustcenter.nl/community/gebruikersvoorwaarden/2022

4. Berichten plaatsen op Digital Trust Community

Iedere Gebruiker van de Community is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en de gevolgen van eigen geplaatste berichten en eigen reacties. De Gebruiker blijft te allen tijde eigenaar van de eigen content. DTC is niet verantwoordelijk voor de berichten van Gebruikers en de gevolgen hiervan. Het DTC vertrouwt op maatschappelijk aanvaardbaar gedrag van de Gebruiker op de Community. Het DTC modereert berichten echter wel op basis van deze Gebruikersvoorwaarden.

DTC verbindt zich ertoe Gebruikers een maatschappelijk aanvaardbaar gedrag op de Community op te leggen en heeft daartoe onder andere de Gebruikersvoorwaarden opgesteld. Indien een Gebruiker meent dat in strijd wordt gehandeld met de Gebruikersvoorwaarden door een derde, kan deze Gebruiker contact opnemen met DTC (digitaltrust@minezk.nl).

5. Traffic Light Protocol (TLP)

De Community maakt gebruik van het Traffic Light Protocol (TLP). Elk bericht geplaatst door een Gebruiker moet door middel van het TLP gecategoriseerd worden. Gebruikers die elkaar vertrouwen, wisselen gemakkelijker informatie met elkaar uit. Wanneer een Gebruiker informatie deelt en niet wil dat deze informatie verder wordt verspreid, dan moet deze organisatie kunnen vertrouwen op de manier waarop de ontvangende Gebruiker met deze informatie omgaat. Met het Traffic Light Protocol geeft de verstrekker van de informatie aan aan wie deze verder verspreid mag worden. Wanneer de Gebruiker informatie ontvangt met een TLP-aanduiding weet de Gebruiker wat wel en niet met deze informatie gedaan mag worden. De term Traffic Light verwijst naar de diverse kleuren van een verkeerslicht. Een Gebruiker (of organisatie) kan informatie delen onder TLP Red (rood), TLP Amber (oranje), TLP Green (groen) of TLP White (wit). Onderstaande tabel geeft een kort overzicht van de TLP categorieën.

 • TLP-RED: “For your eyes only”. Alleen door Gebruiker te gebruiken en niet voor verspreiding naar andere personen, zelfs niet binnen de Community of binnen de eigen organisatie. Deze informatie wordt niet opgeschreven of gedocumenteerd en is voornamelijk mondeling overgedragen.
 • TLP-AMBER: Te gebruiken en te delen met collega’s binnen de eigen organisatie op basis van need-to-know en met klanten die deze informatie moeten krijgen zodat zij zichzelf kunnen beschermen of verdere schade hiermee kunnen voorkomen.
 • TLP-GREEN: Niet al te gevoelige informatie die de Gebruiker mag verspreiden naar alle contacten van de Gebruiker zolang het niet wordt gepubliceerd op een openbare plek zoals een blog of website.
 • TLP-WHITE: Openbare informatie die vrij verspreid mag worden, rekening houdend met het auteursrecht.

Bij het classificeren van informatie als TLP Red zijn dusdanige beperkingen opgelegd dat de informatie niet gedeeld mag en kan worden met de Community. De Gebruiker houdt bij ontvangen informatie rekening met de TLP-categorie die de afzender met de informatie heeft meegestuurd. In geval van twijfel wordt de Gebruiker geadviseerd navraag te doen bij de partij die de informatie met de Gebruiker heeft gedeeld. Meer informatie over het Traffic Light Protocol is hier te vinden: www.first.org/tlp/

6. Berichten van Gebruikers

DTC spant zich naar haar beste vermogen in om onrechtmatige en schadelijke handelingen op het internet mee te helpen bestrijden. DTC biedt met de Community een gesloten omgeving. De informatie op de Community is uitsluitend bedoeld voor de Community. Het is niet toegestaan informatie en gegevens van de Community openbaar te maken, tenzij hiervoor expliciet en schriftelijk toestemming is gegeven door de afzender of wanneer de informatie en gegevens zijn aangemerkt als TLP - WHITE. Daarnaast kan het DTC verplicht zijn de informatie openbaar maken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (zie artikel 19 van deze voorwaarden). Wanneer de Gebruiker informatie deelt binnen de omgeving van de Community kunnen anderen deze zien, kopiëren en gebruiken conform de regels van de Community, omschreven in deze Gebruikersvoorwaarden.

7. Kennisgevingen en berichten van DTC

De Gebruiker stemt ermee in dat er kennisgevingen en berichten worden gestuurd door DTC aan de Gebruiker. Via de instellingen te vinden in het profiel van de Gebruiker, kan de Gebruiker te allen tijde zelf bepalen en beperken welke berichten er worden ontvangen. Meer informatie over gegevensverwerking van Gebruikers door DTC is te vinden in het Privacy Statement. In de Privacy Statement maakt het DTC op inzichtelijke wijze haar privacy beleid kenbaar, welke op de Community van toepassing is. Over de Privacy Statement is meer informatie te vinden in artikel 12 van deze voorwaarden. De Privacy Statement is daarnaast te vinden via een hyperlink tijdens de aanmeldprocedure, in de footer van www.digitaltrustcommunity.nl en op https://www.digitaltrustcenter.nl/community/privacy

8. Taal

Het gaat hier om een Nederlandse community, bedoeld voor ondernemend Nederland. Op de Community wordt door het DTC en de Gebruikers enkel de Nederlandse taal gevoerd. DTC kan besluiten, bijvoorbeeld indien de doelgroep of het onderwerp van de discussie dit vergt, om het gebruik van Engels door de Gebruikers toe te staan. Communicatie door Gebruikers in andere talen dan Nederlands en Engels wordt per definitie verwijderd, dit i.v.m. administratieve lasten en het feit dat andere talen dan Engels en Nederlands door een kleinere groep dan de hele doelgroep van de Community wordt verstaan.

9. Spam, reclame en acquisitie

Het in grote getale plaatsen van (ongewenste) berichten op de Community en het maken van reclame op welke wijze dan ook, zoals links of deep links is niet toegestaan. De Gebruiker is wel toegestaan een link naar een persoonlijke website of een social media kanaal in het persoonlijk profiel op te nemen. Het is niet toegestaan te handelen in strijd met de regels zoals omschreven in de Privacy Statement.

10. Inbreuk op rechten van derden

Het is niet toegestaan inbreuk te maken op rechten van derden.

11. Virussen, hacken en andere misdragen

De Gebruiker dient geen oneigenlijk gebruik te maken van de Community door bewust virussen, trojan horses, wormen of andere zaken die kwaadaardig of technisch schadelijk zijn op Community te plaatsen. Bij inbreuk op deze bepaling zal het DTC hiervan aangifte doen. In zodanige gevallen van inbreuk zal de Gebruiker recht op gebruik van de Community onmiddellijk staken. DTC neemt de nodige maatregelen om dergelijke gevallen tegen te gaan. Het DTC is echter niet aansprakelijk voor enig verlies of schade als gevolg van een distributed denial-of-service attack, virus of ander technisch schadelijk materiaal dat hardware, software, gegevens, informatie of enig materiaal in eigendom van de Gebruiker kan beschadigen door het gebruik van de Community of door het downloaden van enig materiaal dat op DTC gepubliceerd staat, of enige website die aan dit platform gelinkt is.

Vindt de Gebruiker een zwakke plek in een ICT-systeem van de Community dan kan de Gebruiker dit melden. De Gebruiker meldt dit via het e-mailadres digitaltrust@minezk.nl. De Gebruiker meldt de kwetsbaarheid voordat dit aan de buitenwereld kenbaar wordt maakt. Zo kan DTC eerst maatregelen treffen. Dit heet Responsible Disclosure. Meer informatie over Responsible Disclosure is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cybercrime/vraag-en-antwoord/responsible-disclosure

12. Gebruik persoonsgegevens en Privacy Statement

Het is niet toegestaan om op de Community persoonsgegevens (waaronder namen en adressen) of andere gevoelige gegevens te plaatsen van Gebruikers. Ook is het niet toegestaan om gebruik te maken van gegevens uit profielen van Gebruikers anders dan in overeenstemming met de doeleinden van de Community zoals opgenomen in het Privacy Statement. Voor DTC is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van Gebruikers van groot belang. Ten aanzien van het gebruik en de verwerking van deze gegevens, handelt DTC volgens de toepasselijke wet- en regelgeving. DTC maakt op inzichtelijke wijze haar privacy beleid kenbaar in het Privacy Statement, welke op de Community van toepassing is.

13. Persoonlijk account

De Community is een platform voor en door ondernemers. Dit betekent dat u voor het aanmaken van uw account uw zakelijke e-mailadres gebruikt (dus bijvoorbeeld geen gmail-, hotmail- of msn-accounts). Slechts in uitzonderingsgevallen kan het DTC besluiten het gebruik van een dergelijk e-mailadres toe te staan bij het aanmaken en/of gebruiken van een account. Dit zal ze alleen doen als het maken van een uitzondering bijdraagt aan haar missie ondernemend Nederland cyberweerbaar maken, bijvoorbeeld bij ondernemers die alleen op persoonlijke titel hun bijdrage en expertise kunnen leveren.

Het is slechts toegestaan één account te hebben. De gebruiker dient in het profiel de eigen voornaam of voorletter en achternaam te gebruiken.

De Gebruiker stemt in dat: er een veilig wachtwoord wordt gekozen, het wachtwoord veilig en vertrouwelijk wordt gehouden. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het wachtwoord en de veiligheid ervan en voor alles wat er gebeurt via het persoonlijke account, tenzij er misbruik wordt gemeld.

Wanneer de Gebruiker de noodzakelijke persoonlijke informatie, bestaande uit voornaam of -letter, achternaam en e-mailadres verstrekt om een aanmelding en registratie op de Community te kunnen verkrijgen, dan wordt deze informatie alleen gebruikt om de registratie op de Community te voltooien en gebruikersbeheer mogelijk te maken.  Het DTC geeft, deelt, verkoopt of draagt nooit persoonlijke informatie over aan derden, behalve als dit wettelijk verplicht is. Een Gebruiker kan te allen tijde het persoonlijke account permanent verwijderen van de Community. Wanneer een Gebruiker het persoonlijke account permanent verwijderd, wordt alle data van deze Gebruiker permanent van de Community verwijderd.

14. Tweefactorauthenticatie

Voor de veiligheid logt de Gebruiker in op de Community met tweefactorauthenticatie via een tijdelijke toegangscode.

15. Rollen binnen de Community

Binnen de Community is een viertal rollen te onderscheiden. De Administrator, de Moderator van een open groep, de Moderator van een privégroep en het Community lid. De Administrator- en de twee Moderatorrollen zijn rollen die vanuit DTC gegeven kunnen worden aan Gebruikers van de Community. De rol Community lid krijgt iedere Gebruiker van de Community.

Administrators en Moderators van de Community zien waar mogelijk toe op naleving van de basisregels en de Gebruikersvoorwaarden in het algemeen. Administrators (en een ieder die verantwoordelijk is voor het technisch beheer en functioneel beheer van de Community) zijn gescreend (veiligheidsonderzoek B) en hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Hieronder zijn de rechten per rol uiteengezet:

Acties

Administrator - Community
breed

Moderator
privégroep**

Moderator
open groep*

Community lid

De Community rollen en -instellingen beheren

vinkje

 

 

 

Statistieken bekijken

vinkje

 

 

 

Berichten plaatsen op de Community

vinkje
vinkje
vinkje
vinkje

Groep aanmaken

vinkje

 

 

 

Afzender van alle berichten op de Community inzien

vinkje

 

 

 

Berichten van anderen wijzigen of (tijdelijk) verwijderen

vinkje
vinkje

 

 

Gebruikers tijdelijk weigeren

vinkje
vinkje
vinkje

 

Gebruikers weigeren

vinkje
vinkje

 

 

Gebruikers verwijderen

vinkje

 

 

 

N.B. Berichten op de Community zijn alle 'stukjes tekst', die er door de Gebruiker op de Community geplaatst kunnen worden, zoals bijvoorbeeld: vragen, reacties, antwoorden, blogs.

* Moderator: Een Moderator is een Gebruiker die voor een of meerdere specifieke (privé)groepen de rol van Moderator heeft gekregen. De rechten van de Moderator gelden daardoor enkel voor de groep waarin de Gebruiker de rol van Moderator gekregen heeft. Voor alle andere groepen en onderdelen op de Community heeft de desbetreffende Gebruiker de rol van Community lid.

** Privégroepen: Er bestaan open groepen en privégroepen in de Community. Een open groep is voor alle Gebruikers vindbaar en een Gebruiker kan altijd lid worden van zo’n groep. Een privégroep is een groep die door een Gebruiker niet via de zoekfunctie (of via enige andere functie) op de Community te vinden is. Gebruikers kunnen enkel lid worden van privégroepen door de ontvangst van een persoonlijke uitnodiging voor een privégroep. Alle informatie gedeeld in een privégroep is zichtbaar voor Gebruikers die lid zijn van een privégroep. In alle privégroepen is een Moderator lid, die namens DTC toeziet op de juiste naleving van de gebruikersvoorwaarden. Meer weten over privégroepen: lees hier meer over privégroepen.

16. Notice beleid

Indien door een Gebruiker in strijd met de Gebruikersvoorwaarden wordt gehandeld, past DTC, dan wel haar Administrators en/of Moderators, daarop, naar eigen inzicht, het volgende beleid toe, dit beleid is conform de rechten van de rollen zoals in paragraaf 15 omschreven:

 • De Administrator kan zonder voorafgaande waarschuwing aan Gebruikers berichten wijzigen of verwijderen, indien deze in strijd zijn met de Gebruikersvoorwaarden;
 • De Administrator kan naar eigen inzicht een waarschuwing sturen (via een persoonlijk bericht op de Community), de berichten van de Gebruiker modereren alvorens deze online gaan en/of een ban uitdelen, wanneer één of meerdere regels of gebruikersvoorwaarden door een Gebruiker worden overtreden;
 • De Administrator mag een Gebruiker zonder waarschuwing permanent blokkeren, indien een Gebruiker zich tijdens een ban (tijdelijk óf permanent) schuldig maakt aan ‘ban dodging’, en terugkomt op de Community onder een ander account en/of een ander IP-adres. Dit geldt dan ook als overtreding.

 

 • De Moderator van een open groep kan zonder voorafgaande waarschuwing aan Gebruikers berichten verbergen indien deze in strijd zijn met de Gebruikersvoorwaarden;
 • De Moderator van een open groep kan naar eigen inzicht een waarschuwing sturen (via een persoonlijk bericht op de Community), wanneer één of meerdere regels van de Community door een Gebruiker worden overtreden.

 

 • De Moderator van een privégroep kan, naast waarschuwingen, ook naar eigen inzicht berichten weigeren uit de desbetreffende privégroep, indien deze in strijd zijn met de Gebruikersvoorwaarden.
 • De Moderator van een privégroep mag Gebruikers weigeren tot de groep toe te treden.
 • De Moderator van een privégroep mag Gebruikers verwijderen, indien deze handelen in strijd met de Gebruikersvoorwaarden.

 

17. Ban beleid

Voor een Gebruiker op de Community wordt het volgende bansysteem gehanteerd:

 • eerste overtreding: waarschuwing via e-mail, verwijdering van het betreffende bericht en volgende berichten van Gebruiker moeten worden goedgekeurd door een Administrator of Moderator.
 • tweede overtreding: ban van 7 dagen, verwijdering van het betreffende bericht en volgende berichten van Gebruiker moeten worden goedgekeurd door een Administrator of Moderator.
 • derde overtreding: ban van 30 dagen, verwijdering van het betreffende bericht en volgende berichten van Gebruiker moeten worden goedgekeurd door een Administrator of Moderator.
 • vierde overtreding: permanente Gebruikersban (zowel op account als op IP-adres).

Wordt een account enkel gebruikt om reclame te maken, dan mag een account per direct permanent worden geblokkeerd door een Administrator. Bij wangedrag waarbij (naar oordeel van de Administrator) de sfeer op de Community en/of de veiligheid van de Gebruikers wordt aangetast, wordt onmiddellijk een permanente ban uitgedeeld.

Wanneer een Gebruiker een permanente ban heeft gekregen, zal DTC hier per e-mail melding van maken aan betreffende Gebruiker.

Indien een overtreding dermate ernstig is, kan DTC naar eigen inzicht besluiten, van bovenstaand beleid afwijken.

Een Gebruiker heeft de mogelijkheid om de Administrator van argumenten te voorzien waaruit kan blijken dat er geen sprake is van overtreding van deze Gebruikersvoorwaarden.

Mocht een Gebruiker het niet eens zijn met een beslissing, dan kan Gebruiker over deze beslissing uitsluitend per e-mail een klacht indienen bij de Administrator via digitaltrust@minezk.nl. Het standpunt van de Administrator is bindend.

18. Intellectuele Eigendomsrechten

De Community bevat elementen van derden waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, waaronder logo's, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto’s en grafische vormgeving. Mede om de belangen van derden te beschermen, is de inhoud van de Community voor Gebruikers alleen bestemd voor persoonlijk of bedrijfsmatig, informatief, niet-commercieel gebruik conform de doelstelling van de Community.

Enkele specifieke gebruiksbeperkingen:

 • het is niet toegestaan onderdelen en materiaal dat zich op de Community bevindt elektronisch of anderszins te kopiëren;
 • indien de Community informatie toegankelijk maakt waarop rechten van derden rusten, zal DTC zich er binnen de mate van het redelijke voor inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen;
 • mocht DTC op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreuk makend(e) materiaal dan heeft DTC de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

19. Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) kan iedereen om openbaarmaking van informatie over een bestuurlijke aangelegenheid bij het DTC verzoeken. Alle informatie gedeeld door het DTC en door de Gebruikers op de Community valt in principe onder de Wob. Openbaarmaking van de informatie kan echter worden geweigerd als een van de uitzonderingsgronden van de Wob van toepassing is. Onder meer vertrouwelijk medegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens worden niet openbaar gemaakt. Openbaarmaking van concurrentiegevoelige gegevens kan worden geweigerd indien deze gegevens leiden tot onevenredige benadeling of bevoordeling van diegene over wie deze informatie gaat. Ook openbaarmaking van informatie die gaat over beveiligingsoplossingen tegen (cyber)aanvalstechnieken kan worden geweigerd omdat potentieel misbruik van deze informatie kan leiden tot ernstige financiële en economische schade en veiligheidsrisico’s. Voordat informatie openbaar wordt gemaakt wordt de Gebruiker over wie deze informatie gaat, of van wie deze informatie afkomstig is, door het DTC op de hoogte gesteld van het voornemen tot openbaarmaking van de informatie. Deze Gebruiker krijgt dan de mogelijkheid om een zienswijze te geven over de openbaarmaking van deze informatie op grond van de uitzonderingsgronden van de Wob. De uiteindelijke beoordeling ligt bij het DTC. Een Gebruiker kan rechtsbescherming inroepen tegen het besluit van het DTC om bepaalde informatie wel of niet openbaar te maken.

20. Aansprakelijkheid

Onverminderd het verder bepaalde in de Privacy kan DTC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de Community. DTC plaatst informatie die correct en gevalideerd is, onder voorbehoud van wijzigingen, hetzelfde vraagt zij van haar Gebruikers die deze gebruikersvoorwaarden dienen te accorderen alvorens toegang te krijgen tot de Community. DTC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Community, de daarop verschenen content of de (on)bereikbaarheid van de Community.

Uitingen op de Community, zijn die van Gebruikers en niet (noodzakelijkerwijs) die van DTC. DTC kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen. Het DTC is niet verantwoordelijk voor hoe de Gebruiker handelt op basis van communicatie op de Community.

DTC kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

21. Overig

Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard, laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden, zullen DTC en Gebruikers gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op de Gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen DTC en Gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te 's-Gravenhage.

DTC streeft er naar de Community zoveel mogelijk aan de specifieke doelgroepen van de Community beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de Community beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

22. Contact

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kan de Gebruiker e-mailen naar: digitaltrust@minezk.nl. in de Privacy Statement wordt omschreven hoe er omgegaan wordt met persoonsgegevens. Voor tips, opmerkingen en overige informatie kan de Gebruiker ook e-mailen naar: digitaltrust@minezk.nl.

Meld je ook aan

4.000 IT-professionals en ondernemers gingen je al voor

Actieve topics (voorbeeld)

Preview

Populaire onderwerpen

 • NIS2 roept veel vragen op. De community deelt wat ze weet en helpt elkaar verder met interpretatie van de nieuwe NIS2-richtlijnen.
 • Cyberorganisaties waarschuwen voor ernstige beveiligingslekken of misbruik in bedrijfssoftware.
 • Communityleden vragen naar ervaringen van andere bedrijven bij detectie van specifieke malware infecties.
 • Ondernemers vragen naar tools en campagnematerialen om hun medewerkers bewust van phishing en online fraude te maken.

Welke vraag heb jij voor de DTC Community?

wordcloud

Recente blogs op de DTC Community

Blogs