Sluit
Glastuinbouw

Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland

Het cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland wordt hét expertisecentrum en informatieknooppunt rond cybersecurity-vraagstukken binnen het tuinbouwcluster; de hele keten van zaadbedrijven tot en met handel maar ook met de techbedrijven en andere leveranciers van producten en diensten aan het cluster. 
Met een Coalition of Doing van belangrijke organisaties in de gehele ketenregie van de Greenportsector (telersverenigingen, coöperaties, grote handelshuizen) wordt gewerkt om het centrum volledig operationeel te krijgen. We starten regionaal met een doorkijk naar nationale opschaling.  

Digitale veiligheid doen we samen. Daarom wil het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland samenwerken met ondernemers in het tuinbouwcluster (zowel tuinbouwbedrijven als mogelijke dienstverleners).
Meer weten? Neem contact met ons op via digitaalveilig@greenportwestholland.nl

Deelnemers

 • Greenport West-Holland
 • Security Delta (HSD) 
 • Royal Flora Holland
 • Interpolis-Achmea 
 • Delphy 
 • Dutch Fresh Port/VBO 
 • Hoogendoorn Automatisering 
 • Glastuinbouw Nederland 
 • Haagse Hogeschool
 • Provincie Zuid-Holland
 • GroentenFruit Huis

En ondersteund door:

 • Greenboard, het samenwerkingsverband van 50 partners: ondernemers, overheden, onderwijs- en kennisinstellingen vanuit Greenport West-Holland.

Oprichtingsjaar

2022

Regio

West-Holland

Sector / branche

Tuinbouw

Het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland krijgt een aantal taken op het gebied van digitale veiligheid:

 • Verstrekken van actuele, relevante en duidelijke (dreigings)informatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau.
 • Werken aan het verhogen van de bewustwording rondom digitale veiligheid bij ondernemers, CEO’s, managers en medewerkers.
 • Oprichten van een digitaal loket voor raad, advies en slachtofferhulp.
 • Opstellen en delen van beveiligingsadvies ten aanzien van kwetsbaarheden in hardware en software (zowel op gebied van automatisering als op gebied van procestechnologie).
 • Faciliteren van expert-overleggen voor kennisdeling en netwerking.
 • Gezamenlijk inkopen van cybersecurity-dienstverlening (zoals ondersteuning van onder andere security monitoring via shared service inkoop).

Het cyberweerbaarheidscentrum Greenport West-Holland gaat de cyberweerbaarheid van de tuinbouwsector verhogen met de volgende initiatieven:

 • Verhogen van awareness over cyberrisico’s binnen de tuinbouwsector.
 • Het verstrekken van relevante en duidelijke informatie ter voorkoming van cyberincidenten.
 • Faciliteren en stimuleren van onderlinge kennisuitwisseling over cybersecurity en het delen van best-practices tussen bedrijven.
 • Actieve communicatie naar bedrijven die zich onvoldoende bewust zijn van het nut en de noodzaak van  cybersecurity.
 • Ontwikkelen van ondersteuningspakketten over diverse cybersecurity onderwerpen en aanbiden aan deelnemers.
 • Verschaffen van dreigings- en kwetsbaarheidsinformatie aan deelnemers. 
 • Vaststellen van kwetsbaarheden en weerbaarheid van bedrijven binnen de tuinbouwsector.
 • In 2020 is op verzoek van de Economic Board Zuid-Holland een analyse gemaakt over de impact van cyberonveiligheid. De indicatieve kosten van cyberonveiligheid in de provincie Zuid-Holland liggen tussen de 2 en 4 miljard euro per jaar. Jaarlijks wordt landelijk gemiddeld 20% van het mkb getroffen door een succesvolle cyberaanval. Op basis van deze analyse van de cybergereedheid van de Provincie Zuid-Holland werd geadviseerd om een Cyberweerbaarheidscentrum voor Greenport West-Holland, een van de belangrijkste economische sectoren in de provincie, op te zetten.

  “De cyberrisk awareness varieert. De telersverenigingen zijn grote ondernemingen die jaarlijks risicoanalyses doen en audits ondergaan door accountantsfirma’s. Het cyberrisico staat de laatste jaren steevast op de lijst van 10 belangrijkste risico’s en krijgt aandacht. Er wordt nagedacht over alternatieve netwerken en datasets om continuïteit bij uitval te verzekeren. Immers, ook korte uitval leidt tot grote verliezen. De verenigingen zijn nog niet actief bezig met het risico in de supplychain; men stelt geen eisen aan of monitort de cybergereedheid van de toeleveranciers (tuinders) of andere ketenpartners.”

  Ook stelt de analyse:

  “Veel kleinere glastuinbouwbedrijven behoren tot de categorie onwetend en onbekwaam aangaande cybersecurity: het is immers niet hun core business. Men valt terug op de dienstverlener of leverancier van meet- en regelapparatuur, netwerken of datacenters die zo goed als mogelijk proberen de risico’s technisch in te dammen.”
   

 • In oktober 2020 hebben Greenport West-Holland en De Security Delta (HSD) een alliantieovereenkomst ondertekend om nauw te gaan samenwerken op het gebied van digitale veiligheid in de tuinbouw. Zo treedt HSD toe tot de Greenboard, de partnerraad van Greenport West-Holland, en hebben beide organisaties afgesproken gezamenlijk de handschoen op te pakken voor het opzetten van een cyberweerbaarheidscentrum voor de tuinbouwsector binnen Greenport West-Holland.
   
 • In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en Greenport West-Holland is bij de Haagse Hogeschool een onderzoeksopdracht voor het doen van een sectorale 0-meting voor digitale veiligheid van de tuinbouwsector Greenport WH uitgezet. Deze opdracht richt zich
  (1) op het in kaart brengen van de supplychain in de sector en
  (2) de daarbij horende cybersecurityrisico’s.
   
 • Op basis van de alliantie Greenport-WH en HSD alsmede de sectorale 0-meting, heeft in juli 2021 een startsessie plaatsgevonden tussen de indieners van deze DTC-aanvraag. Dus: 6 ketenregisseurs en 2 overkoepelende clusterorganisaties, in samenwerking met enkele supporting organisaties. De Coalition of the Willing die hier is gevormd is later omgedoopt tot Coalition of Doing. De coalition is de afgelopen maanden regelmatig bij elkaar gekomen om het voorliggende voorstel vorm te geven, mede op basis van de voorlopige uitkomsten van de sectorale 0-meting.
   
 • Op 8 oktober 2021 werd in de Greenboard, de board van Greenport WH, unaniem besloten het voorstel voor het Cyberweerbaarheidscentrum Greenport WH aan te nemen en te ondersteunen (zie bijlage 1 voor de bevestiging). Dit betekent een brede ondersteuning vanuit het initiatief met de board bestaande uit vertegenwoordigers van: Themato, Delphy, Juva, Rabobank Rotterdam, VNO-NCW West, AgroEnergy, HSD, Rabobank Regio Den Haag, InnovationQuarter, Dunea, Duijvestijn Tomaten, BDO Haaglanden, Hoogendoorn Batenburg, Dutch Frech Port, VNO-NCW West-Oostland, Vertify, Rotterdam Partners, GroentenFruit Huis, Koppert Biological Systems, Royal FloraHolland, Forever Plants Group, AVAG, Interpolis-Achmea, VBO, Word Horti Center, Dutch Fresh Port, TNO, Glastuinbouw Nederland.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.