Sluit
Connect2Trust header

Connect2Trust

De Stichting Connect2Trust is een cross-sectoraal samenwerkingsverband tussen (inter)nationale in Nederland actieve bedrijven.

Connect2Trust

Over Connect2trust

De Stichting Connect2Trust is een cross-sectoraal samenwerkingsverband tussen (inter)nationale in Nederland actieve bedrijven. Connect2Trust biedt een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen publieke en private organisaties, die lid zijn van Connect2Trust, samen met de (cyber)security belaste (overheids)partijen gevoelige en vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen en 'best practices' kunnen analyseren en uitwisselen.

Deelnemers samenwerkingsverband

15 multi-sectorale (inter)nationale in Nederland actieve bedrijven

Oprichtingsjaar

Gestart in 2015, geformaliseerd in 2018

Regio

Landelijk

Sector

Sector-overstijgend

Branche

Meerdere branches

Connect2Trust heeft objectief kenbaar tot taak om haar deelnemers te informeren, alsmede met haar deelnemers te kijken naar mogelijkheden om organisaties binnen hun ketens, regionaal en/of (cross)sectoraal te informeren op het gebied van cyber security. Deze affiniteit met cyberweerbaarheid vertaalt zich in de volgende doelstellingen:

  1. Het bieden van een veilige en vertrouwde omgeving waarbinnen deelnemers, samen met de (cyber)security belaste (overheids)partijen gevoelige en vertrouwelijke informatie over cyberdreigingen en best practices kunnen uitwisselen;
  2. Het bieden van een platform waar het delen van kennis, informatie en ervaringen ten aanzien van cybersecurity tussen de deelnemers centraal staat;
  3. Het bijdragen aan het versterken van de (keten)beveiliging in een cross sectorale omgeving, door permanent een netwerk te vormen, waardoor deelnemers elkaar ook buiten het overleg makkelijker weten te vinden en via het netwerk ook niet-deelnemers (bijvoorbeeld via door de Stichting gemodereerde fora) bereikt kunnen worden;
  4. Het onderhouden van relaties, namens de deelnemers, met (inter)nationale overheidsinstanties en non-profit organisaties actief op het terrein van cybersecurity.

De Stichting Connect2Trust heeft als kernwaarde dat toegevoegde waarde en onderling vertrouwen aan de basis staan van de stichting en dat deelnemers aan de stichting de gedeelde kennis niet gebruiken ten behoeve van concurrentievoordeel, maar juist ter bevordering van (cyber)security awareness en weerbaarheid voor medewerkers, klanten en (keten)partners van de deelnemers.

De combinatie van dit vertrouwen, de volwassenheid van haar deelnemers en de bereidheid om in cyberweerbaarheid te investeren maken Connect2Trust tot de unieke samenwerking die het is. De formering van de stichting Connect2Trust geeft haar deelnemers zowel in besturende als in de organiserende zin de zekerheid dat continuïteit daarmee is geborgd. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om cross-sectorale ketenoverstijgende informatie te delen en samenwerking te zoeken rondom specifieke cybersecurity thema’s. Het ontbreken van concurrentiedruk maakt daarbij een snellere groei mogelijk dan in sommige andere sectorspecifieke samenwerkingsverbanden.

De activiteiten van Connect2Trust zijn onderverdeeld naar de twee typen lidmaatschappen: Founding Members en Associate Members. De activiteiten van Connect2Trust zijn opgebouwd uit de volgende hoofdonderdelen:

  1. Het delen van kennis en informatie binnen Connect2Trust;
  2. Het nemen van een leidende rol binnen haar keten, regionaal en/of (cross)sectoraal op het gebied van cyber security*;
  3. Bijdragen aan en samenwerking met andere cybersecurity samenwerkingsverbanden verbonden aan het DTC en het NCSC via presentaties en bijeenkomsten in de vorm van een partner-netwerkmodel*;
  4. Het ontsluiten, verzamelen, filteren en informatie naar specifieke informatiebehoefte binnen Connect2Trust deelnemers.

* Deze activiteiten worden alleen uitgevoerd samen met de Founding Members van Connect2Trust.

De formalisatie van Connect2Trust heeft geleid tot een groei van het aantal deelnemers aan zowel Connect2Trust als haar partner-netwerk. Ook heeft het Connect2Trust team de samenwerking gezocht met CIRCL Luxemburg als deelnemers en contribuant aan het verdere gebruik en ontwikkeling van het Malware Information Sharing Platform (MISP). Het MISP project valt onder de Connecting Europe Facility Telecom, CEF TELECOM van de Europese Unie, bij de verbetering en ondersteuning voor het delen van informatie en uitwisseling van informatie voor veilige digitale infrastructuur.

In 2019 zal de formalisatie van Connect2Trust en haar partnernetwerk model worden voortgezet via haar activiteiten.

Meer cyberweerbaarheidsnetwerken van het DTC

Het Digital Trust Center stimuleert samenwerkingsverbanden van bedrijven die groepen ondernemers helpen met veilig digitaal ondernemen. In een cyberweerbaarheidsnetwerk werken ondernemers samen met andere organisaties aan het vergroten van de cyberweerbaarheid, binnen en tussen branches en regio's in de niet-vitale sectoren.